Không Có Nội Dung Để Hiển Thị

TOP NEWS

Start your FREE trialn

Get full access to all news reports, local and national coverage.

RECENT NEWS

419srju4khl. Ac

RAM là gì? RAM góp vai trò gì trong máy tính?

RAM là bộ nhớ chính của máy tính và các bộ máy điều khiển, để lưu trữ các thông tin thay đổi đang dùng. Các hệ thống điều khiển còn sử dụng SRAM như làm một thiết bị lưu trữ thứ cấp (secondary storage). Khi quan...